جمعه،17 ارديبهشت 1400 English

روابط عمومي

Lorestan
University of Medical Sciences

 
   
  • استقرار گروه تخصصي و فوق تخصصي موسسه ملي مرهم
   كد خبر: 17567
   تاريخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
   تعداد بازديد: 256
   اطلاعيه

   استقرار گروه تخصصي و فوق تخصصي موسسه ملي مرهم


   ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳـﻔﺮ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﺮاﺣﺎن ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم (ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺮﻫﻢ) و اﺳﺘﻘﺮار در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه و اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﺎي راﯾﮕﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷـﮑﺎف ﻟﺐ و ﺷﮑﺎف ﮐﺎم و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻤﺠﻤﻪ، ﺳـﺮو ﺻﻮرت ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﮐﻼﻧﺘﺮ ﻫﺮﻣﺰي در ﺗﺎرﯾﺦ 98/8/20 ﻟﻐﺎﯾﺖ 98/8/24، ﺑﻪ اطلاع ﻋﻤﻮم ﺑﯿﻤﺎران واﺟﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن لرستان مي رساند ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم، وﯾﺰﯾﺖ اوﻟﯿﻪ و ﻧﻮﺑﺖ دﻫﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ www.Marhamportal.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

   ارسال به فيسبوك   ارسال به دنباله   ارسال به بالاترين   ارسال به كلوبدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 24993259 آخرین به روزرسانی: 17 ارديبهشت 1400

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.44607400894165 seconds.
memoryUsage : 6910Kb