سه شنبه،27 ارديبهشت 1401 English

روابط عمومي

Lorestan
University of Medical Sciences

 
   
  • مشخصات رابطان روابط عمومي

    

   رديف      نام خانوادگي            محل خدمت

   1              مرضيه محبوبي فرد     غذا و دارو

   2              مهدي فردوسي          دانشكده پيراپزشكي

   3              مولود علي محمدي    شبكه سپيددشت

   4              طاهره عسلي              بيمارستان عسليان

   5              سپه دار بسحاق          شبكه اليگودرز

   6              احمد جعفري            شبكه پلدختر

   7              رضا جماعتي             شبكه بروجرد

   9              صفر لشني                 شبكه دورود

   10            علي حسنوند              شبكه الشتر

   11            محسن قيصري           شبكه ازنا

   12            اميرعلي  بازوند          مركز بهداشت خرم آباد

   13            مصطفي گودرزي      شبكه نورآباد

   14            بهمن راد                     معاونت آموزشي

   15            ذبيح اله محسني          معاونت تحقيقات

   16            امير نصيري               بيمارستان شهيد مدني

   17            مجيد ساري               معاونت  اجتماعي

   18            فرهنگ كدخدايي      بيمارستان عشاير

   19            علي ميرزايي پور        بيمارستان اعصاب و روان

   20            سعيد گودرزي          معاونت بهداشتي

   21            اردشير محمدي         معاونت بهداشتي

   22            موسي رضايي            شبكه كوهدشت

   23            مريم پيوستگر            دانشكده دندانپزشكي

   24            محمدرضا فتحي پور     115

   25            اعظم سپهوند             معاونت دانشجويي فرهنگي

   26            سيروس بازوند          مركز بهداشت رومشكان

   27            مرتضي خادم               سراب دوره

   28            شهرام سپهوند            بيمارستان رحيمي

    

    

   .....