شنبه،12 فروردين 1402 English

روابط عمومي

Lorestan
University of Medical Sciences

 
   
  • مشخصات رابطان روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه

    

   رديف      نام خانوادگي            محل خدمت

   1   سيده منصوره شرافتي   روابط عمومي ستاد

   2   عباس شيرزاد                روابط عمومي ستاد

   3    علي حيدري                روابط عمومي ستاد

   4      عزيز كلهر               روابط عمومي ستاد

   5   توكل خادمي              روابط عمومي ستاد

   6  عبدالرضا شهبازي         روابط عمومي ستاد

   7     مرضيه محبوبي فرد        غذا و دارو

   8             بهمن راد         معاونت آموزشي

   9             رزيتا يعقوب زاده    معاونت توسعه

   10              مصطفي باقري             معاونت دانشجويي فرهنگي

   11            اكبر خسروي         معاونت تحقيقات و فناوري

   12            وحيد كاظمي            معاونت بهداشت

   13            خانم نظر عليوند             شبكه رومشكان

   14              شيرين غلامرضايي         مركز بهداشت استان

   15            نوروزي              شبكه نورآباد

   16            جوادد جوكار           شبكه ازنا

   17            امير شاكرمي        شبكه سپيددشت

   18            محمدامين ميرزايي      سراب دوره

   19            موسي رضايي            شبكه كوهدشت

   20           احمد جعفري          شبكه پلدختر

   21            بهروز  بيرانوند              شبكه دورود

   22           آقاي يوسفوند           شبكه الشتر

   23            حامد منصوري     شبكه اليگودرز

   24            خانم اميري      بيمارستان ابن سينا نورآباد

   25           ميثم زيودار          بيمارستان شهيد مدني

   26            مهدي آستركي        بيمارستان امام جعفر صادق(ع) اليگودرز

   27            سليمان حيدري          ب شهيد وليان اليگودرز

   28            فرهنگ كدخدايي           ب عشاير خرم آباد

   29            سيروس بازوند           ب اعصاب و روان خرم آباد

   30            شهرام سپهوند             ب شهيد رحيمي

   31            احسان سوري          نهاد

   32           ميثم حسنوند              115

   33            ذبيح اله محسني          مشاركت ها

   34           وحيد كرمي         خيرين سلامت

   35           كيميا نادري       دانشكده دندانپزشكي

    

    

    

    

   .....